Appvice - Gizlilik Politikası

 

OLA YAZILIM Organizasyon Danişmanlik Elektronik Hizmetleri ve Ticaret LTD.ŞTİ. (“Şirket”) tarafından işletilen APPVICE mobil uygulamasının (“Mobil Uygulama”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“DANIŞAN ”) tarafından, işbu Gizlilik Politikasının Mobil Uygulama kullanılmadan önce okunması gereklidir.

TANIMLAR

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

 1. APPVICE             : OLA YAZILIM Organizasyon Danişmanlik Elektronik Hizmetleri ve Ticaret LTD.ŞTİ.’nin mobil uygulama markası.
 2. DANIŞAN : Uygulamada bahsedilen hizmetlerden faydalanan/kullanan, bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlar.

MADDELER

 1. Gizlilik : Bu uygulama, danışanların gizliliklerini korumakla sorumludur. Ancak bu sorumluluk, internet ve mobil ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ve mobil ortamda hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. Mobil uygulama danışanların gizlilik haklarına saygı duyar ve danışanın mobil uygulama vasıtasıyla sağladığı tüm bilgiler saklı tutulur. APPVICE, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. Danışan, APPVICE’e erişerek ve kullanarak APPVICE’in Gizlilik Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş olur. Danışan, APPVICE’e eriştiği ve girdiği anda, işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 2. Kişisel Olmayan Derleme Bilgiler : Mobil uygulama ziyaret edildiğinde, uygulamamızda ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı APPVICE’in düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir.
 3. Kişisel Bilgiler : Bir danışan mobil uygulama üzerinden bir soru gönderdiğinde, belirli bir hizmet için bilgi formu doldurduğunda veya başvuruda bulunduğunda kişisel bilgilerini göndermek amacıyla mobil uygulamayı kullanmayı tercih edebilir. Danışanın rızasının olduğu veya kanunun gerektirdiği haller dışında, belirli bir amaç için mobil uygulamayı kullanarak kişisel bilgilerin her yollanışında danışan bilgileri sadece bu amaç için kullanılır. Kullanıcılar verecekleri bilginin miktarını tayin edebilirler. Form alanlarında doldurulması zorunlu olan ve doldurulması isteğe bağlı alanlarda bilgi sağlanması istenebilir. Bu şekilde belirli bir faaliyet için verilmesi zorunlu kişisel bilginin verilmemesi durumunda, bu faaliyetten faydalanılamaz.
 4. Veri Güvenliği: APPVICE izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için mobil uygulama kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulamaktadır. Tüm şartlara rağmen APPVICE kişisel bilgilerin sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve APPVICE’in online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.
 5. Mobil kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, mobil uygulama virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan APPVICE sorumlu değildir.
 6. Mobil uygulamada yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları ŞİRKET’e aittir. APPVICE materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları ŞİRKET’e saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden ŞİRKET’in iznini almadıkça, mobil uygulamasının belli bir kısmını başka bir mobil uygulamada kullanamaz, başka bir uygulama sitesinin bağlantısını kuramaz.
 7. Danışan, işbu Uygulama Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi’ni onaylayarak, APPVICE ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için APPVICE iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.
 8. APPVICE, Kullanıcının kendisine bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabilir. Kullanıcı, APPVICE’ın, bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabileceğini, e-posta ve SMS gönderebileceğini ve diğer iletişim yolları ile bildirim yapabileceğine peşinen onay vermiştir.
 9. Ödeme sayfasında talep edilen danışan kredi kartı bilgileri, Mobil Uygulamayı kullanan danışanların güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Mobil Uygulama veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili banka ile Danışan’ın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 10. Danışan, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler danışan sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.
 11. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu APPVICE Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.
 12. Danışan, kendisine ait kişisel verilerinin Şirket’in belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 13. Danışana ait Kişisel Veriler APPVICE uygulamasının kişisel bilgi formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.
 14. Danışan; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,  İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.
 15. APPVICE, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak danışanlara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, APPVICE, Danışanları ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Danışanlarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,Danışanların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
 16. Bu Gizlilik Sözleşmesi değişikliğe tabidir. APPVICE Gizlilik Sözleşmesi’ndeki herhangi bir değişikliği mobil uygulamada duyuracaktır. Mobil uygulama kanalıyla APPVICE’a gönderilen tüm bilgiler, değiştirilmiş şekliyle Gizlilik Sözleşmesi’nin şart ve koşullarına tabidirDeğiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm Danışanlar bakımından hüküm ifade edecektir.
 17. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 17 (onyedi) maddeden ibaret olup APPVICE Üyelik ve Kullanım Koşulları Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

ÖNEMLİ

İşbu Gizlilik Politikası, APPVICE mobil uygulamasına üye olan tüm danışanlar açısından geçerlidir.